Baş səhifə » 2013 » Fevral » 7 » Yaşar Süleymanlı:"Qəbirlərin üzərində bina tikməyin qadağan edilməsi barədə, şiə rəvayətləri"
18:10
Yaşar Süleymanlı:"Qəbirlərin üzərində bina tikməyin qadağan edilməsi barədə, şiə rəvayətləri"
Yaşar Süleymanlı

"Qəbirlərin üzərində bina tikməyin qadağan edilməsi barədə, şiə yolu ilə rəvayət edilmiş bəzi rəvayətlər".

(sonda yükləmə fayları mövcuddur)

1 - عن سماعة بن مهران أنه سئل الصادق عليه السلام من زيارة القبور وبناء المساجد فيها فقال أما زيارة القبور فلا بأس ولا يبنى عندها مساجد.
1 - Sumaə bin Mihrandan rəvayət edilmişdir ki, o, (Cəfər) əl-Sadiqə (Ona salam olsun) qəbirləri ziyarət etmək və onların üzərində məscidlər tikmək barədə soruşmuşdur. Bunun üzərinə (Cəfər əs-Sadiq) demişdir ki: "Amma, qəbirləri ziyarət etməyə gəlincə, bu pis deyil, amma, qəbirlərin üzərində, məscid tikilməz".
Məsdərlər: Əl-Kuleyni "əl-Kafi" kitabı (3 c, səh. 228), əs-Saduq "Mən lə yəhduruhul-fəqih" kitabı (1 c, səh. 178), əlləmə əl-Hulli "Muntəhəl-mətləb" kitabı (1 c, səh. 467), Yusif əl-Bəhrani "əl-Hədaiqun-nadirə" kitabı (7 c, səh. 228), əl-Cavəhiri "Cəvahirul-kəlam" kitabı (14 c, səh. 102), əl-Hurr əl-Amuli "Vəsailuş-şiə" kitabı (2 c, səh. 887) və əl-Burucərdi "Camiu əhadisuş-şiə" kitabı (3 c, səh. 537 və 4 c, səh. 459).

2 - وعن النبي صلى الله عليه وآله: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن الله عز وجل لعن اليهود حين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
2 - Peyğəmbərdən (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) rəvayət edilmişdir ki, demişdir: "Mənim qəbrimi qiblə və məscid halına gətirməyin. Şübhəsiz ki, Əziz və Cəlil olan Allahın lənəti yəhudilərin üzərinə olsun. Onlar, peyğəmbərlərinin qəbirləri üzərində məscidlər tikdilər".
Məsdərlər: Əs-Saduq "İləluş-şərai" (2 c, səh. 358), əs-Saduq "Mən lə yəhduruhul-fəqih" kitabı (1 c, səh. 178), Ət-Tusi "əl-Xiləf" (1 c, səh. 497), əl-Hulli "Təzkirətul-fuqəha" (2 c, səh. 108 və 405), əlləmə əl-Hulli "Muntəhəl-mətləb" kitabı (4 c, səh. 317), əl-Hulli "Nəhayətul-əhkam" (2 c, səh. 285), Şəhidul-əvvəl "Zikraş-şiə fi əhkamuş-şəriə" (1 c, səh. 410, 2 c, səh. 37), əl-Fadil əl-Hindi "Kəşful-lisəm" (3 c, səh. 303), Yusif əl-Bəhrani "əl-Hədaiqun-nadirə" kitabı (4 c, səh. 140, 7 c, səh. 217), əl-Mirzə əl-Qummi "Ğənaimul-əyyam" (2 c, səh. 221), əl-Mirzə əl-Qummi "Mənahicul-əhkam" (səh. 102), ən-Nuraqi "Mustənəduş-şiə" (4 c, səh. 435), əl-Cavəhiri "Cəvahirul-kəlam" kitabı (8 c, səh. 352, 354), Ağa Rza əl-Həmədani "Misbahul-fəqih" (1 q 2, səh. 190), Əbdul-Kərim əl-Hairi "Kitabus-salət" (səh. 110), əl-Xomeyni "əl-Məkasibul-muhərrəmə" (1 c, səh. 171), Əli Əsğər Mirvarid "əl-Yənabiul-fiqhiyyə" (27 c, səh. 190 və 347), əl-Muntəziri "Dirasat fil-məkasibul-muhərrəmə" (2 c, səh. 597 (ş)), əl-Hurr əl-Amuli "Vəsailuş-şiə" kitabı (2 c, səh. 888, 3 c, səh. 455), əl-Məclisi "Biharul-ənvər" (79 c, səh. 20, 56, 80 c, səh. 313, 97 c, səh. 128), əl-Burucərdi "Camiu əhadisuş-şiə" (4 c, səh. 383) və Murtəda əl-Əskəri "Məalimul-mədrəsəteyn" (1 c, səh. 52).

3 - وعن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله ( ع ) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه.
3 - Yunus bin Zibyandan, rəvayət edilmişdir (o da) Əbu Abdulladan (Cəfər əs-Sadiqdən) (Ona səlam olsun) rəvayət edilmişdir ki, demişdir: "Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) qəbirə qarşı namaz qılmağı və ya onun üzərində oturmağı və ya onun üzərində bina tikməyi qadağan etdi".
Məsdərlər: Əs-Səbzəvari "Zəxirətul-məad" (1 q 2, səh. 333), Yusif əl-Bəhrani "əl-Hədaiqun-nadirə" kitabı (4 c, səh. 130, 7 c, səh. 217), ən-Nuraqi "Mustənəduş-şiə" (4 c, səh. 436), Ağa Rza əl-Həmədani "Misbahul-fəqih" (1 q 2, səh. 426), Əbdul-Kərim əl-Hairi "Kitabus-salət" (səh. 109), əl-Xoyi "Kitabut-təharə" (9 c, səh. 123 (ş)), Əli Əsğər Mirvarid "əl-Yənabiul-fiqhiyyə" (1 c, səh. 41), Muhəmməd Sadiq ər-Ruhani "Fiqhus-Sadiq" (4 c, səh. 256 (ş)), ət-Tusi "Təhzibul-əhkam" (1 c, səh. 461, 3 c, səh. 201), əl-Məclisi "Biharul-ənvər" (78 c, səh. 382) və əl-Burucərdi "Camiu əhadisuş-şiə" (4 c, səh. 381).

4 - وعن جراج المدايني عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت فان رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك.
4- Currac əl-Mədainidən rəvayət edilmişdir, (o da) Əbu Abdulladan (Cəfər əs-Sadiqdən) rəvayət etmişdir ki, demişdir: "Qəbirlərin üzərində bina tikməyin və evlərinizin damına təsvir çəkməyin. Çünki, peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) bunu bəyənməzdi".
Məsdərlər: Əl-Hulli "Muxtələfuş-şiə" (2 c, səh. 315), əs-Səbzəvari "Zəxirətul-məad" (1 q 2, səh. 343), Yusif əl-Bəhrani "əl-Hədaiqun-nadirə" kitabı (4 c, səh. 130), Ağa Rza əl-Həmədani "Misbahul-fəqih" (1 q 2, səh. 426), əl-Xomeyni "əl-Məkasibul-muhərrəmə" (1 c, səh. 174), əl-Muntəziri "Dirasat fil-məkasibul-muhərrəmə" (2 c, səh. 562 (ş) və 571 (ş)), ət-Tusi "Təhzibul-əhkam" (1 c, səh. 461), əl-Hurr əl-Amuli "Vəsailuş-şiə" kitabı (2 c, səh. 870, 3 c, səh. 562), əl-Burucərdi "Camiu əhadisuş-şiə" (3 c, səh. 445) və Hadiy ən-Nəcəfi "Mövsuət əhadisu əhləl-beyt" (6 c, səh. 16).

5 - وعن ابن القداح عن أبي عبد الله ( ع ) قال قال أمير المؤمنين ( ع ) بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله في هدم القبور وكسر الصور.
5 – İbnil-Qəddahdan rəvayət edilmişdir (o da) Əbu Abdulladan (Cəfər əs-Sadiqdən) rəvayət etmişdir ki, demişdir: "Əmirəl-mö`minin (Əli bin Əbu Talib) (Ona salam olsun) demişdir ki: "Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) hündür tikilmiş və üzərində təsvir (şəkil) olan qəbirləri dağıtmaq üçün, məni göndərdi".
Məsdərlər: Əl-Kuleyni "əl-Kafi" (6 c, səh. 528), əl-Hurr əl-Amuli "Vəsailuş-şiə" (5 c, səh. 305, 2 c, səh. 870), əl-Cavəhiri "Cəvahirul-kəlam" kitabı (4 c, səh. 335), Ağa Rza əl-Həmədani "Misbahul-fəqih" (1 q 2, səh. 426), əl-Xomeyni "əl-Məkasibul-muhərrəmə" (1 c, səh. 170, 194), əl-Xoyi "Misbəhul-fuqəha" (1 c, səh. 357), əl-Muntəziri "Dirasat fil-məkasibul-muhərrəmə" (2 c, səh. 596 (ş) və 641 (ş)), Əhməd bin Muhəmməd bin Xalid əl-Bərqi "əl-Məhasin" (2 c, səh. 614), əl-Burucərdi "Camiu əhadisuş-şiə" (3 c, səh. 445) və Hadiy ən-Nəcəfi "Mövsuət əhadisu əhləl-beyt" (6 c, səh. 16).

6 - وعن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال لا تدع صورة الا محوتها ولا قبر الا سويته ولا كلبا الا قتلته.
6 – Cəfər əs-Sadiqdən (Ona salam olsun) (o da) babalarından (Onlara salam olsun) rəvayət etmişdir ki, demişlər: "Əmirəl-m`öminin (Əli bin Əbu Talib) (Ona salam olsun) demişdir ki: "Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) məni Mədinəyə göndərdi və dedi ki: "Heç bir, təsfir olan və hündür tikilmiş qəbri dağıtmamış və bir iti öldürməmiş tərk etmə".
Məsdərlər: İbni Fəhd əl-Hulli "əl-Muhəzzəbul-bari" (5 c, səh. 398 (ş)), əl-Fadil əl-Hindi "Kəşful-lisəm" (2 c, səh. 395), əs-Seyyid Əli ət-Tabətabəyi "Riyadul-məsail" (2 c, səh. 232, 8 c, səh. 61), əl-Mirzə əl-Qummi "Ğənaimul-əyyam" (3 c, səh. 545), ən-Nuraqi "Mustənəduş-şiə" (14 c, səh. 110), əl-Cavəhiri "Cəvahirul-kəlam" kitabı (4 c, səh. 316, 22 c, səh. 43), Şeyx əl-Ənsari "Kitabul-məkasib" (1 c, səh. 192 (h)), Ağa Rza əl-Həmədani "Misbahul-fəqih" (1 q 2, səh. 426), əl-Xomeyni "əl-Məkasibul-muhərrəmə" (1 c, səh. 170), əl-Xoyi "Kitabut-təharə" (9 c, səh. 209 (ş)), əl-Xoyi "Misbəhul-fuqəha" (1 c, səh. 357 (h)), əl-Muntəziri "Dirasat fil-məkasibul-muhərrəmə" (2 c, səh. 641), əs-Seyyid Muhəmməd Sadiq ər-Ruhani "Fiqhus-Sadiq" (14 c, səh. 240 (ş)), əs-Seyyid Muhəmməd Sadiq ər-Ruhani "Minhəcul-fuqaha" (1 c, səh. 296 (ş)), Əhməd bin Muhəmməd bin Xalid əl-Bərqi "əl-Məhasin" (2 c, səh. 614), Əl-Kuleyni "əl-Kafi" (6 c, səh. 528), əl-Hurr əl-Amuli "Vəsailuş-şiə" (2 c, səh. 869, 3 c, səh. 562, 8 c, səh. 389), İbni Əbu Cumhur əl-Əhsai "Avalil-ləali" (3 c, səh. 660), əl-Hurr əl-Amuli "əl-Fusulul-muhimmə fi usulil-əimmə" (2 c, səh. 43), əl-Məclisi "Biharul-ənvər" (61 c, səh. 267, 62 c, səh. 62), əl-Burucərdi "Camiu əhadisuş-şiə" (3 c, səh. 445), Şeyx Əli ən-Namazı əş-Şahrudi "Mustədrək səfinətul-bihar" (6 c, səh. 392 və 9 c, səh. 143), Hicazi Xosrovşahi "Durərul-əxbər" (səh. 446), Hadiy ən-Nəcəfi "Mövsuət əhadisu əhləl-beyt" (6 c, səh. 165) və şeyx Həsən Sahibul-məalim "Muntəqal-cəmman" (1 c, səh. 88 (h)).

7 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام.
7 - Əmirəl-m`öminindən (Əli bin Əbu Talibdən) (Ona salam olsun) rəvayət edilmişdir ki, demişdir: "Kim bir qəbri təzələyərsə və ya onun üzərində bir təsvir şəkərsə, artıq, islamdan çıxar".
Məsdərlər: Muhəqqiq əl-Hulli "əl-Mö`təbər" (1 c, səh. 304), əl-Hulli "Təzkirətul-fuqəha" (2 c, səh. 106), əl-Hulli "Muxtəlifuş-şiə" (2 c, səh. 315), əş-Şəhidus-səni "Rəvdul-cənnan" (səh. 319), əş-Şəhidus-səni "Məsalikul-əfhəm" (1 c, səh. 103 (ş)), mühəqqiq əl-Ərdəbili "Məcməul-faidə" (2 c, səh. 497 (ş)), Seyyid Muhəmməd əl-Amuli "Mədarikul-əhkam" (2 c, səh. 150 (ş)), əs-Səbzəvari "Zəxirətul-məad" (1 q 2, səh. 343), Yusif əl-Bəhrani "əl-Hədaiqun-nadirə" kitabı (4 c, səh. 132), əl-Cavəhiri "Cəvahirul-kəlam" kitabı (4 c, səh. 337), Ağa Rza əl-Həmədani "Misbahul-fəqih" (1 q 2, səh. 426), əs-Seyyid əl-Xuvansari "Camiul-mədarik" (3 c, səh. 14), əl-Muntəziri "Dirasat fil-məkasibul-muhərrəmə" (2 c, səh. 545 (ş)), Əhməd bin Muhəmməd bin Xalid əl-Bərqi "əl-Məhasin" (2 c, səh. 612), əs-Saduq "Mən lə yəhduruhul-fəqih" kitabı (1 c, səh. 189), ət-Tusi "Təhzibul-əhkam" (1 c, səh. 459), əl-Hurr əl-Amuli "Vəsailuş-şiə" (3 c, səh. 562), əl-Hurr əl-Amuli "əl-Fusulul-muhimmə fi usulil-əimmə" (2 c, səh. 43), əl-Məclisi "Biharul-ənvər" (79 c, səh. 16), əl-Burucərdi "Camiu əhadisuş-şiə" (3 c, səh. 447), Şeyx Əli ən-Namazı əş-Şahrudi "Mustədrək səfinətul-bihar" (8 c, səh. 375) və şeyx ət-Tureyhi "Məcməul-bəhreyn" (1 c, səh. 349).

8 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا تتخذوا قبري عيدا ، ولا تتخذوا قبوركم مساجدكم ، ولا بيوتكم قبورا.
8 - Əmirəl-m`öminindən (Əli bin Əbu Talibdən) (Ona salam olsun) rəvayət edilmişdir ki, demişdir: "Peyğəmbərdən (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) eşitdim ki, deyir: "Mənim qəbrimi bayram yerinə çevirməyin, qəbirlərinizi məscidləriniz halına gətirməyin və evlərinizi də qəbiristana çevirməyin".
Məsdərlər: ən-Nuraqi "Mustənəduş-şiə" (3 c, səh. 283), əl-Mirzə ən-Nuri ət-Tabərsi "Mustədrəkul-vəsail" (2 c, səh. 379 və 3 c, səh. 344), Əbul-Fəth əl-Kəracuki "Kənzul-fəvaid" (səh. 265), əl-Məclisi "Biharul-ənvər" (34 c, səh. 332, 73 c, səh. 359, 79 c, səh. 55, 80 c, səh. 324, 110 c, səh. 196 və 211), əl-Burucərdi "Camiu əhadisuş-şiə" (4 c, səh. 383), Şeyx Əli ən-Namazı əş-Şahrudi "Mustədrək səfinətul-bihar" (8 c, səh. 374) və əs-Seyyid Muhsin əl-Əmin "Ə`ayanuş-şiə" (4 c, səh. 79).

9 - وعن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فقال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا الا كسره ولا قبرا الا سواه ولا صورة الا لطخها ؟ فقال ( رجل ) : أنا يا رسول ، فانطلق فهاب أهل المدينة ، فرجع ، فقال علي : أنا أنطلق يا رسول الله ، قال فانطلق ، فانطلق ثم رجع ، فقال يا رسول الله لم أدع بها وثنا الا كسرته ولا قبرا الا سويته ، ولا صورة الا لطختها .
9 – Əlidən rəvayət edilmişdir ki, demişdir: Bir dəfə, Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) bir cənazədə idi. Dedi ki: "Sizdən kim, Mədinəyə gedər və orada heç bir büt qoymaz ki ona ibadət edilsin və onları qırar və hundur qaldırılmış və üzərinə şəkil çəkilmiş heç bir qəbri sındırmadan tərk etməz. Bunun üzərinə, bir nəfər qalxdı və: "Mən el Allahın rəsulu!" dedi. Həmin adam getdi və Mədinə əhli onun bu əməlinə qarşı çıxdılar. Həmin adam qayıtdı, gəldi. Bunun üzərinə, Əli dedi ki: "Ey Allahın rəsulu!, mən gedərəm". Bunun üzərinə, Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) dedi ki: "Get". Əli getdi və sonra, qayıtdı gəldi və dedi: "Ey Allahın rəsulu! Orada, Allahdan başqa ibadət edilən heç bir büt, hündür tikilmiş və üzərinə şəkil çəkilmiş heç bir qəbiri dağıtmamış tərk etmədim".
Məsdərlər: Murtada əl-Əskəri "Məalimul-mədrəsəteyn" (1 c, səh. 51), əl-Mərəşi "Şərhu ihqaqul-haqq" (31 c, səh. 185) və Mehdi əl-Huseyni ər-Ruhani "Əhadisu əhlil-beyt an turuqi əhlis-sünnə" (1 c, səh. 516).

10 - وعن علي عليه السلام قال لأبي الهياج الأسدي : أبعثك فيما بعثني رسول الله ( ص ) امرني أن أسوي كل قبر واطمس كل صنم.
10 – Əlidən (Ona salam olsun) rəvayət edilmişdir ki: "Əbul-Həyyac əl-Əsədiyə demişdir ki: Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) mənə əmr edib, göndərdiyi kimi, mən də sənə əmr edib, göndərirəm ki, hündür tikilmiş bütün qəbirləri və bütləri dağıdasan".
Məsdərlər: Murtada əl-Əskəri "Məalimul-mədrəsəteyn" (1 c, səh. 52), əl-Mərəşi "Şərhu ihqaqul-haqq" (31 c, səh. 186) və Mehdi əl-Huseyni ər-Ruhani "Əhadisu əhlil-beyt an turuqi əhlis-sünnə" (1 c, səh. 520).

11 - وعن الكاظم قال: لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس.
11 – Kazımdan rəvayət edilmişdir ki, demişdir: "Qəbirin üzərində bina tikmək və onun üzərində oturmaq caiz deyildir".
Məsdərlər: Əş-Şəhidus-səni "Rövdul-cənnan" (səh. 319), Muhəmməd əl-Amuli "Mədarikul-əhkam" (2 c, səh. 149 (ş) və 153 (ş)), əs-Səbzəvari "Zəxirətul-məad" (1 q 2, səh. 343), Yusif əl-Bəhrani "əl-Hədaiqun-nadirə" kitabı (4 c, səh. 139), əl-Mirzə əl-Qummi "Ğənaimul-əyyam" (3 c, səh. 541), əl-Cavəhiri "Cəvahirul-kəlam" kitabı (4 c, səh. 351) və Ağa Rza əl-Həmədani "Misbahul-fəqih" (1 q 2, səh. 428).

12 - سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ قال لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه
12 – Əbul-Həsən Musaya (ona salam olsun) qəbir üzərində bina tikməyin və onun üzərində oturmağın caiz olması barədə sual etdim. Bunun üzərinə, dedi ki: "Qəbirin üzərində bina tikmək, onun üzərində oturmaq, onun üzərində yazı yazmaq və onu bəzəmək caiz deyildir".
Məsdərlər: Muhəqqiq əl-Hulli "əl-Mö`təbər" (1 c, səh. 304), əl-Hulli "Təzkirətul-fuqəha" (2 c, səh. 105), əl-Hulli "Muxtəlifuş-şiə" (2 c, səh. 315), əl-Hulli "Muntəhəl-mətləb" (1 c, səh. 463), əl-Hulli "Nihayətul-əhkam" (2 c, səh. 284), əş-Şəhidul-əvvəl "Zikraş-şiə fi əhkamuş-şəriə" (2 c, səh. 36), mühəqqiqul əl-Ərdəbili "Məcməul-faidə" (2 c, səh. 500 (ş)), əl-Fadil əl-Hindi "Kəşful-lisəm" (2 c, səh. 408), Yusif əl-Bəhrani "əl-Hədaiqun-nadirə" (4 c, səh. 130), əs-Seyyid Əli ət-Tabətabəyi "Riyadul-məsail" (2 c, səh. 237), əl-Cavəhiri "Cəvahirul-kəlam" kitabı (4 c, səh. 334), Ağa Rza əl-Həmədani "Misbahul-fəqih" (1 q 2, səh. 426), əl-Axund əl-Xorasanı "əl-Lum`aatun-neyyirə" (səh. 152), əs-Seyyid əl-Xuvənsari "Camiul-mədarik" (1 c, səh. 155), İbni imam Cəfər əs-Sadiq "Məsailu Əli bin Cəfər" (səh. 212), ət-Tusi "əl-İstibsar" (1 c, səh. 217), ət-Tusi "Təhzibul-əhkam" (1 c, səh. 461), əl-Hurr əl-Amuli "Vəsailuş-şiə" (2 c, səh. 869), əl-Məclisi "Biharul-ənvər" (79 c, səh. 19) və əl-Burucərdi "Camiu əhadisuş-şiə" (3 c, səh. 445).

Hazırladı: YAŞAR SÜLEYMANLI

Fayl olaraq yüklə:

ShilerdeTurbeAdagasiRevayetleri.doc
ShilerdeTurbeQadaasiRevayetleri.pdf

Mobil telefonlar üçün:

ShilerdeTurbeQadagasiRevayetleri.jad
ShilerdeTurbeQadagasiRevayetleri.jar

Bölmə: Mobil Kitablar | Baxılıb: 968 | Yüklədi: selefimedia