Baş səhifə » 2013 » Oktyabr » 5 » İbn Baz:"Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyâret etmek, haccın bir farzı veya şartı değildir."
11:18
İbn Baz:"Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyâret etmek, haccın bir farzı veya şartı değildir."


Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyâret etmek, haccın bir farzı veya şartı değildir.


Halktan bazı insanların zannettikleri gibi Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyâret etmek, haccın bir farzı veya şartı değildir.Bilakis Mescid-i Nebevî'yi ziyâret eden veya Mescid-i Nebevî'ye yakın olan için müstehaptır.Medîne'ye uzak bir yerde oturanın, sadece Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyâret etmek amacıyla yola çıkması câiz değildir.Ancak Mescid-i Nebevî'yi ziyâret etmek amacıyla yola çıkmak câizdir.Mescid-i Nebevî'ye vardığında Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabri ile Hz.Ömer ve Hz.Ebû Bekir'in kabirlerini ziyâret eder.Böylelikle Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabri ile Hz.Ömer ve Hz.Ebû Bekir'in kabirlerini ziyâret etmekle Mescid-i Nebevî'yi ziyârete eklemiş olur. Zirâ Buhârî ve Müslim'in rivâyetlerine göre, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmaktadır:"Üç mescidi (ziyâret etme amacının) dışında yola çıkılmaz.(Bunlar): Mescid-i Haram, bu benim mescidim (Mescid-i Nebevî) ve Mescid-i Aksâ."

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-'in veya başkasının kabrini ziyâret etmek meşrû (câiz) olsaydı, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- ümmetine bunu gösterir ve bunun fazîletini açıklardı.Çünkü -sallallahu aleyhi ve sellem-, insanların en iyi nasihat edeni, Allah'ı en iyi bileni ve O'ndan en çok korkanı idi.Hiç şüphesiz ki O, (Rabbinden gelen) apaçık Kur'anı açıklamış her hayrı ümmetine göstermiş, her türlü kötülükten de onları şiddetle sakındırmıştır.Nitekim üç mescidi ziyâret etme amacının dışında başka yere yola çıkmaktan ümmetini sakındırarak şöyle buyurmuştur:"Kabrimi, bayram (yeri) edinmeyin, evlerinizi de kabirlere çevirmeyin.Bana salavâtta bulunun.Çünkü salavâtlarınız nerede olursanız olun bana ulaşır."

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyâret etmek için yola çıkmanın meşrû olduğunu söylemek; Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini bayram (yeri) edinmeye ve Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-'in ümmetinin bu duruma düşmesinden endişe ettiği ve birçok kimse-nin Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyâret etmeyi meşrû görerek içine düştüğü dînde aşırılığa sebep olur.

Dârekutnî, Beyhakî, İbn-i Hacer ve diğer hadîs âlimleri, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyâret etmek amacıyla yola çıkmanın meşrû olduğu yolunda delîl olarak rivâyet edilen hadîslerin senetlerinin zayıf,hatta uydurma olduğunu beilrtmişler-dir.Dolayısıyla bu zayıf hadîslerle, üç mes-cidden başkasını ziyâret etmek amacıyla yola çıkmanın haram olduğuna delâlet eden hadîslere karşı çıkmak câiz değildir.

İşte sayın okuyucu!

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyâret etmek amacıyla yola çıkma-nın meşrû olduğu konusunda uydurulan hadîslerden bazılarını tanıman ve onlara aldanmaman için sana takdim ediyorum:

  • "Hac farîzasını yerine getirip de beni ziyâret etmeyen kimse, bana cefâ etmiş olur."

  • "Ölümümden sonra beni ziyâret eden kimse, sanki beni hayatta ziyâret etmiş gibi olur."

  • "Aynı yıl içerisinde beni ve babam İbrâhîm'i ziyâret eden kimseye cenneti garanti ederim."

  • "Kabrimi ziyâret eden kimseye şefaatim vâcip olur."

Bu ve benzerî hadîslerin hiçbiri,Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den rivâyet olduğu sâbit olmamıştır.Hâfız İbn-i Hacer-Allah ona rahmet etsin- "et-Telhîs" adlı eserinde yukarıdaki rivâyetlerin çoğunu zikrettikten yukarıdaki rivâyetlerin çoğunu zikrettikten sonra şöyle demiştir:"Bu hadîslerin senetlerinin hepsi zayıftır."

Hâfız el-Ukaylî­-Allah ona rahmet etsin- ise şöyle der:"Bu konuda rivâyet edilen hiçbir hadîs, sahîh değildir."

Şeyhul-İslâm İbn-i Teymiyye-Allah ona rahmet etsin-:"Bu konuda rivâyet edilen hadîsle-rin hepsi uydurmadır." diyerek bu konuda kesin hükmünü vermiştir.

Şeyhul-İslâm İbn-i Teymiyye-Allah ona rahmet etsin-'in ilmi, geniş ezberi ve okuduğu ilimleri delîl olarak sana yeter.Eğer bu hadîsler sahîh olsaydı, ilk önce sahâbe onları tatbik eder, bunu ümmete açıklayıp insanları ona dâvet ederlerdi.Çünkü onlar, peygamberlerden sonra en hayırlı topluluk, Allah'ın için çizdiği yasakları ve kullarına farz kıldığı şeyleri en iyi en iyi bilen ve Allah için insanlara en iyi nasihat edenler-di.Onlardan bu konuda hiçbir hadîsin rivâyet edilmemiş olması, bunların meşrû olmadığına bir delîl teşkil eder.Bu konuda sahîh bir hadîs rivâyet edilmiş olsaydı, bu hadîs ile diğer hadîslerin arasını bulmak için, bu ziyâretin içerisinde Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabrini ziyâret etmek amacıyla yola çıkmak olmayan dînen meşrû olan bir ziyârete yorumlan-ması gerekirdi.Yine de Allah Teâlâ daha iyisini bilir.


Abdulaziz b. Bazın (rahimahullah) kaleme aldığı "MEDİNE-İ MÜNEVVERE'YİZİYÂRET REHBERİ" risalesinden alıntı.

Tercüme: Muhammed Şahin

Risalenin tamamını buradan endirə bilersiniz:
Mescid-i Nebevi'yi Ziyaret Adabı


Bölmə: Şübhələrə Rədiyyə | Baxılıb: 1086 | Yüklədi: selefimedia